Uw bezwaarschrift tegen Ineos!

Add to Calender 2020-09-01 12:00:00 2020-09-01 12:00:00 Uw bezwaarschrift tegen Ineos! | Climaxi Ineos wil met Project One in Antwerpen een ethaankraker en een propaandehydrogenatiefabriek bouwen waarmee ze ethyleen en propyleen zullen produceren, de grondstoffen om plastics te maken. Hiervoor dient eerst 55 hectare bos gekapt te worden, waarvoor INEOS een recent gewijzigde vergunningsaanvraag heeft ingediend. Deze werd na een succesvol administratief beroep opnieuw voorgelegd voor openbaar onderzoek en zal na advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningcommissie terechtkomen bij Zuhal Demir,minister van Omgeving en Energie. https://climaxi.be/agenda/uw-bezwaarschrift-tegen-ineos Antwerpen Climaxi no-reply@xio.be Europe/Brussels public
Ineos wil met Project One in Antwerpen een ethaankraker en een propaandehydrogenatiefabriek bouwen waarmee ze ethyleen en propyleen zullen produceren, de grondstoffen om plastics te maken. Hiervoor dient eerst 55 hectare bos gekapt te worden, waarvoor INEOS een recent gewijzigde vergunningsaanvraag heeft ingediend. Deze werd na een succesvol administratief beroep opnieuw voorgelegd voor openbaar onderzoek en zal na advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningcommissie terechtkomen bij Zuhal Demir,minister van Omgeving en Energie.
 
Met het verlenen van een vergunning aan INEOS die de bouw van deze plasticfabrieken mogelijk maakt, zal de Vlaams overheid zich voor de komende decennia vastketenen aan het voortschrijnend gebruik van de vuilste onder de fossiele brand- en grondstoffen. Hiermee dreigt INEOS een blijvende invloed te hebben op het toekomstige Vlaamse milieu- en klimaatbeleid.
 
Dien vandaag nog jouw bezwaarschrift in. Hoe meer bezwaarschriften wij uitsturen, hoe groter de druk op de bevoegde minister Zuhal Demir, om het project uiteindelijk te herzien. Indien wij het nu, op dit cruciale moment, kunnen vertragen, kunnen we Ineos tot een jaar extra of misschien wel definitief blokkeren.
 
Indienen kan op drie manieren:
- Stuur je bezwaar naar vergunningenloket@portofantwerp.com. Vraag om een ontvangstbevestiging & zet aub ineoswillfall@gmail.com in cc.
- Stuur je bezwaar per post naar Vergunningenloket Haven , Loodglansstraat 5, Kaai 102, 2030 Antwerpen. Deze brief moet niet aangetekend verstuurd worden.
- Dien je bezwaar online in via omgevingsloket.be.
Meer informatie vind je op www.ineoswillfall.com
Een ideaal bezwaarschrift omvat eigen bezorgdheden en argumenten, die eventueel kunnen vermeerderd worden met volgende 9 punten.
 
?????????????? :
Geachte,
Graag had ik, [????, ?????], met dit schrijven formeel bezwaar gemaakt tegen het project “OVA - Ontbossing en voorbereidende werken "Project One" te Lillo”, met als OMV referentie 2019070612. Hoewel deze aanvraag een grondige aanpassing omvat van een gelijkaardige ontbossingsaanvraag in 2019, en na het wijzigingsverzoek van 29/07/2020, beantwoordt dit project nog steeds niet aan een aantal voorschriften en regels en aan de verwachtingen omtrent milieubescherming. Hierbij wil ik enkele, niet-exclusieve bezwaren aanhalen:
[?????? ???? ?? ?????????? ??? ?? ?????? ?? ?? ??? ??? ?? ??????]
?. ???? ???? ?? ????? ???????????? ????????(??) ???
2. In de aanvraag wordt niet duidelijk aangegeven dat het in feite om een milieutechnische eenheid gaat die als geheel moet beoordeeld worden, samen met de geplande gaskraker en PDH unit waar nochtans veelvuldig verwezen wordt. De milieu- en klimaatimpact van het volledige project, inclusief de geplande industriële installaties, moet gebeuren alvorens zulk een omvangrijke ontbossing kan uitgevoerd worden.
3. In de aanvraag probeert Ineos meerdere decreten en beslissingen omtrent milieu- en klimaatbeleid te omzeilen door een aparte aanvraag in te dienen voor de ontbossing. Dit is een overduidelijke schending van de Europese en lokale regelgeving.
4. Het excuus dat deze ontbossing nodig zou zijn voor een bodemonderzoek is een drogreden. De site bevindt zich immers op een ophoging van 5 meter zand (uitgevoerd in 1960), waarbij aangeven werd in het eigen archeologisch rapport dat de werkdiepte van 3,5 meter daarom geen verder onderzoek nodig had. De gemaakte poging om bodemonderzoek op deze manier te misbruiken, is niet goed voor de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van Ineos.
5. Ineos schrapt een aantal percelen uit het eerste voorstel tot ontbossing maar past de benodigde ruimte voor het geheel niet aan, deze onduidelijkheid moet opgeklaard worden.
6. Tijdens het openbare onderzoek moeten de burgers en organisaties dertig dagen inzagetijd krijgen. Deze werd niet gerespecteerd, de documenten waren slechts 21 dagen beschikbaar (nadat daarop door derden werd aangedrongen) en dat in een vakantieperiode.
7. Ondanks het feit dat Ineos een jaar lang de tijd had om de plasticvervuiling aan de pakken in de omgeving van de haven is er geen verbetering gekomen. De bestaande plasticfabriek, waarvan deze installaties de facto een uitbreiding zijn, vervuilt al jaren het lokale en beschermde Natura 2000 gebied “Galgenweel” met zogenaamde plastickeutels. Er is nog geen enkele poging ondernomen om deze vervuiling in het hele estuarium van de Schelde op te kuisen. De uitbreiding van de installatie zou de productie van zulke plastickeutels ter plekke enkel vergroten. Ook daar draagt Ineos dus nog steeds bij aan het probleem en niet aan de oplossing, hoewel het een jaar heeft gehad sinds de vorige ontbossingsaanvraag om het aan te pakken.
8. De boscompensatie bestaat momenteel reeds uit niet minder dan 25 verschillende percelen. Het is overduidelijk dat zulk een versnipperde boscompensatie op geen enkele manier de werkelijk verloren gegaande natuurwaarde van het huidige bos kan compenseren.
9. De klimaatimpact van de geplande industriële installatie blijft volledig onduidelijk en een bijzonder ernstige bedreiging van natuur en milieu. De aanvraag maakt hierbij een verwijzing van een nog steeds lopend onderzoek naar CCS, maar trekt hieruit al conclusies zonder dat er enige onderzoeksresultaat beschikbaar is. Dit schaadt niet enkel de geloofwaardigheid van Project One op vlak van klimaatbeleid, maar duidt ook op een mogelijke vooringenomenheid in het aangehaalde dossier.
10. Op geen enkele manier wordt duidelijk in het dossier hoe Ineos de financiële en rechtsgeldige aansprakelijkheid heeft geregeld voor de milieu- en klimaatimpact van haar installaties en alle (in)directe effecten daarvan waaronder CO2 uitstoot, vervuiling door plastickeutels, vervuiling bij ontginning en transport van de “feedstock”, enzoverder. Hierbij zijn er ernstige vragen te stellen bij de financiële bedrijfsvoering van Ineos, waaronder haar lage “rating”, grote schuldenlast en private structuur, wat er allemaal op wijst dat Ineos mogelijk niet de middelen heeft om eventuele milieuvervuiling en emissies daadwerkelijk te compenseren of zal proberen om hiervoor de aansprakelijkheid te ontduiken.
ng.
ineos bezwaar