Parkveld Leuven: David tegen Extensa (Ackermans-Van Haaren) Goliath.

Het Parkveld is een 34 ha groot stuk landbouw-, natuur- en drinkwaterwingebied gelegen langs de Geldenaaksebaan, tegenover het Sint-Albertuscollege en achter de schaatsbaan van Leuven. Al jaren woedt een procedureslag met de overheid en de N.V. Extensa om deze open ruimte te behouden. Climaxi vraagt het Leuvense stadsbestuur om dringend een initiatief te nemen dat deze open ruimte vrijwaart. 

Naast het landbouwgebied is er ook een gedeelte bebost, al tientallen jaren braakliggend en dus ondertussen op natuurlijke wijze begroeid. Momenteel is Parkveld eigendom van het OCMW, Interleuven en vastgoedontwikkelaar Extensa N.V. 

Het gemeentebestuur van Leuven had aanvankelijk plannen om het Parkveld vol te bouwen met bedrijven, huizen en appartementen. De bouwprojecten zullen de open ruimte laten verdwijnen en landbouwbedrijven van hun vruchtbare grond beroven. Parkveld is nochtans een onmisbare schakel die verschillende groene zones rondom Leuven verbindt zodat het verdwijnen van Parkveld ook de biodiversiteit in andere groene zones negatief zal beïnvloeden. De bouwplannen zijn bovendien in strijd met Leuven klimaatneutraal 2030. De Geldenaaksebaan kan geen extra verkeersdruk meer aan en zeker geen vervoer van goederen en gevaarlijke stoffen. De verkeersonveiligheid voor fietsers en voetgangers neemt toe, de hoeveelheid fijn stof neemt toe, het overstromingsgevaar neemt toe. De oude plannen zijn niet meer van deze tijd, tegenwoordig moet men rekening houden met overstromingsgevaar, verkeersveiligheid en luchtvervuiling.

Procedures.

Buurtbewoners en het Actiecomité Parkveld Blijft voeren al jaren procedures tegen deze plannen. Het werden ingewikkelde procedureslagen waarbij de stad zich probeerde te verzekeren van enige nationale steun. Diverse plannen werden opgemaakt en weer ingetrokken of weg geprocedeerd. De gronden zijn op het Gewestplan hoofdzakelijk ingekleurd als agrarisch gebied, een klein deeltje is woongebied. De weg die het gebied moet ontsluiten loopt evenwel door landbouwgebied en dat was een doorn in het oog van de rechters. Extensa kocht evenwel ondertussen twee andere stukken grond die het mogelijk maken om het gebied te ontsluiten zonder het landbouwgebied te doorkruisen.

Momenteel zit het dossier in een patstelling: de Vlaamse Gemeenschap besliste in 2018 na heel wat ingewonnen adviezen om het bedrijfsterrein en een groot deel van de bebouwing te schrappen. De toenmalige SP.A-CD&V meerderheid liet bij monde van schepen Carl Devlies weten met de plannen te zullen doorgaan. De nieuwe SP.a-CD&V-GROEN coalitie nam nog geen definitief standpunt in.

Wat het bedrijfsterrein betreft lijkt het erop dat dit nog moeilijk te realiseren wordt. Naast de moeilijke procedureslagen en de schrapping van het bedrijfsterrein door de Vlaamse Gemeenschap is er immers nog een mank Milieu-Effecten-Rapport (MER) uit 2012 dat weinig gedétailleerd te werk gaat en op zich al verouderd is. Een zaak die Climaxi wel meer vast stelt in Vlaanderen: “Vlaanderen heeft een patent op gebrekkige en veoruderde MER’s omdat systematisch ontheffingen worden toegekend en omdat de procedures onvoldoende strikt zijn. Dat heeft als gevolg dat er pakken individuele procedures zijn waarbij de indieners dikwijls gelijk krijgen. Minister Zuhal Demir wil de procedures nu nog verstrengen, maar zou beter werk maken van een actuele en heldere milieuwetgeving.”

Woongebied

Het voorziene woongebied zou wel eens het grootste obstakel kunnen worden voor de verwezenlijking van een landelijke open ruimte corridor. Het gebied is eigendom van N.V. Extensa, dat er een woonwijk wil ontwikkelen. Extensa verkleint zijn plannen steeds, maar is er op uit om op het Parkveld toch nog wat centen te incasseren. Het bedrijf heeft een aardig politiek netwerk uitgebouwd waar het kan op rekenen. In de Raad van Bestuur van Extensa Group zit het Antwerps CD&V boegbeeld Philip Heylen. Extensa is eigendom van het wel bekende Ackermans & Van Haaren, waar ook de Open-VLD via vrienden als Luc Bertrand en Frederic Van Haaren (schepen in Kapellen) een voet in de pap te brokken heeft. 

Leuven 

In een open brief vraagt Climaxi aan het Leuvense Schepencollege en de Gemeenteraad van de Stad om dringend een initiatief te nemen. Via de aankoop of ruil van in het Gewestplan voorziene gronden kan men op Leuvens niveau een oplossing vinden waarbij aan Extensa een andere zone toekgekend wordt die niet in een open ruimte ligt. Wat de rest van het Parkveld betreft dient voor ons de landbouwfunctie behouden te blijven. Die biedt kans voor een eigentijdse invulling (met samentuinen, educatieve aspecten en ruimte voor ontmoeting) die samen gaat met de opbouw van een lokale klimaatvriendelijke voedselstrategie en de uitbouw van korte-keten-initiatieven. Climaxi vindt dat Leuven zijn beslissingen binnen dit eigen kader moet nemen. De stad moet zich niet laten onder druk zetten door Antwerps/Brusselse lobbygroepen.

Filip De Bodt 

Een petitie kan je tekenen op www.change.org/ParkveldBlijftNatuurlijk

 

Parkveld