Milieugroepen vragen Uiterst Dringende Behandeling Scheldetunnelklachten

vzw Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Burgerplatform OnzeMobiliteit en Red Onze Kleiputten trokken inderdaad naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) om de stopzetten van het lozen van bemalingswater in het Europees Beschermd Natuurgebied Blokkersdijk. Dit leidde gelukkig tot een debat in het Vlaams Parlement. Het is logisch dat politici hun werk doen, zelfs al is dat met getelefoneerde vragen.

De coalitie vroeg eveneens een Uiterst Dringende Behandeling (UDN) van dit beroep aan. De UDN komt donderdag 2 februari voor bij de RVVB om 11h30 in Brussel en ook de milieuorganisaties zelf zullen deze zitting bijwonen.  

Tijdens het debat suggereerden Minister Demir (N-VA) en Vlaams Parlementslid De Ridder (N-VA) dat de milieuorganisaties slechte bedoelingen en een ideologische agenda hebben. Graag willen wij antwoorden op de verschillende opmerkingen die gemaakt werden: 

1) De actiegroepen hebben geen eerder bezwaar ingediend in deze procedure: De mensen van Burgerplatform OnzeMobiliteit hebben dat wel gedaan. De anderen niet en daar zit een zeer normale logica achter: de aanvraag voor het lozen van het bemalingswater dateert van 20 juli 2022, tijdens de onderhandelingen voor het Saneringsverbond. Het Saneringsverbond werd dan eind oktober beklonken voordat Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden van de tafel stapten. Zij stapten weg omdat hen zwijgplicht naar de achterban werd opgelegd. Vanuit onze expertise met PFAS in Antwerpen, Boom, Kortemark en Ronse is het logisch dat wij deze problematiek met argusogen volgen. Dat deze vergunning gegeven werd terwijl men aan tafel zit over de sanering en de normen, deed onze mond open vallen. Daarbij komt volgens ons het overgangskader dat de minister deze maand samen met een commissie afmaakt, niet tegemoet komt aan de Europese Kader Richtlijn water die een verbetering van onze waterkwaliteit eist tegen 2027. Indien Vlaanderen dit verder weigert onder ogen te zien, dreigt het terecht te komen in een soort van stikstofcrisismet vergunningsstop voor onze bedrijven.

2) Wij hanteren de normen van drinkwaterkwaliteit: Wat PFAS betreft hanteert de minister inderdaad, die volgens ons te soepele normen. De minister vergeet echter gemakshalve dat de lozingsvergunning voor arseen bedreigend is. Het Arseen-gehalte in Blokkersdijk meet vandaag al 72 microgram/l. Het bemalingswater dat naar Blokkersdijk zal gaan, mag maar liefst 100 microgram/l bevatten terwijl zelfs bedrijfsafvalwater maar 50 microgram/l arseen mag bevatten. Met deze vergunning mag water dat qua arseen nog vuiler is dan bedrijfsafvalwater in Blokkersdijk gestort worden. De actiegroepen vrezen een precedent waarbij onder het mom van verdroging iedereen onvoldoende gezuiverd bedrijfsafvalwater mag lozen. Dat is een bedreiging voor de volksgezondheid.

3) De actiegroepen zijn ideologisch bezig en tegen nieuwe infrastructuur voor auto’s: Uit de mond van politici is het zeer eigenaardig te horen dat anderen ideologisch bezig zijn. Net of het verdedigen van meer autoverkeer dan niet ideologisch zou zijn. 

4) De coalition of the willing: In het Vlaams Parlement nam de N-VA de term ‘Coalition of The Willing’ in de mond, een term die dateert uit de periode van de oorlogen in Irak. Er zouden meewerkende en tegenwerkende milieubewegingen zijn. Daar moet een lijn in getrokken worden. De milieubewegingen die deze procedure lanceren herinneren er net als Vooruit, PVDA en GROEN in het parlement aan dat er nog altijd een vrijheid van meningsuiting bestaat in dit land en dat de overheid zich niet hoeft te moeien met de milieubewegingen en die zeker niet tegen mekaar moet opzetten. Men gaat er eveneens prat op dat de Vlaamse Regering in dit dossier juridisch gesteund wordt door Natuurpunt Waasland. De vier bewegingen wensen onafhankelijk een mening te vormen. Wij begrijpen dat Natuurpunt Waasland de verdroging van Blokkersdijk wil tegenhouden. Daarom komen wij samen op voor ontharding en minder beton. Dat men Blokkersdijk wil vernatten met arseen, dat begrijpen wij van een natuurbeweging totaal niet.

5) Minister Demir reageert met te weinig kennis van zaken: Minister Demir vertelde in het Vlaams Parlement dat er een studie van VITO is gebeurd om de ‘Best Beschikbare Technieken’ voor waterzuivering van PFAS te onderzoeken. Haar kabinet vroeg wel in april 2022 een studie bij VITO over de aanwezigheid van PFAS in de bodem. Deze studie gaat dus niet over grondwater en oppompen en lozen van grondwater.  Daarnaast beweert de minister dat ons verzoekschrift bol staat dat van mobiliteitsargumenten - wij blijven in ons beroepschrift echter wel bij de kwestie. 


Wie zijn de vier verenigingen?

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR)

Deze actiegroep bestaat uit bewoners en milieuactivisten uit de Rupelstreek. Zij ijveren voor het behoud van het industrieel erfgoed, een beter beheer de natuur en een betere leefomgeving in Vlaanderen en het respecteren van het stortmoratorium in verlaten kleiputten.

Climaxi

Climaxi is een landelijke beweging die sociaal-ecologische verandering nastreeft. Het wil een breed draagvlak creëeren voor de strijd tegen de klimaatverandering. Volgens Climaxi wordt het zeer moeilijk om onze klimaatdoelen te halen met een overheid die haar taak niet volbrengt. Zij beschermt mens en milieu niet en weigert een ander mobiliteitsbeleid te voeren. We hebben net nood aan minder auto-infrastructuur.

Red Onze Kleiputten

Deze actiegroep pleit voor de sanering van het natuurgebied tussen Terhagen, Boom en Rumst, met een maximaal behoud van het huidige karakter. Op die manier moet het gebied een groene long worden voor de toekomst. 

Burgerplatform onze Mobiliteit

Dit burgerplatform ijvert voor een betere mobiliteit en minder verkeersstromen door leefgebieden. Het platform is gekant tegen de plannen voor de Oosterweelverbinidng en van het Toekomstverbond. Het platform wil onder andere dat de Liefkenshoektunnel tolvrij wordt en dat er een directe aansluiting van de R2 met de E17 komt.