Informatieavond energiearmoede Leuven

Op woensdag 21 november 2012 kwamen een veertigtal geïnteresseerden en lokale mandatarissen samen in het provinciehuis Leuven voor een informatieavond over energiearmoede. Bart Delbeke van de Universiteit Antwerpen gaf een inleiding over de problematiek.  Jos Hellings van de sociale dienst van het OCMW-Leuven sprak over de Lokale AdviesCommissie

(LAC) in Leuven. Filip Thues van vzw Pendule  gaf uitleg over het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), dat goedkope leningen verstrekt, bestemd voor structurele

energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Mieke Clymans van het  project ‘Energie en armoede’ van Samenlevingsopbouw gaf beleidsaanbevelingen voor de lokale mandatarissen.

Bart Delbeke van de UA gaf een inleiding over energiearmoede. Volgens de Britse definitie is er sprake van energiearmoede als iemand meer dan 10 percent van zijn inkomen besteedt aan energie. Als we de bevolking indelen in decielen dan zien we dat volgens deze definitie ten minste twintig percent van de bevolking te maken heeft met energiearmoede. Voor alle inkomensdecielen is het aandeel van de kosten voor energie gestegen.

Jos Hellings van OCMW-Leuven heeft uitleg gegeven over de Lokale Adviescommissie (LAC). Klanten die gedropt worden door hun energieleverancier en die geen nieuwe leverancier meer vinden op de energiemarkt komen terecht bij de netbeheerder. De LAC vergadert op verzoek van de netbeheerder of de aardgasnetbeheerder om de huishoudelijke afnemer bij blijvende betalingsproblemen af te sluiten. De commissie beslist ook over heraansluiting. In sommige gevallen kan er ook zonder tussenkomst van de LAC afgesloten worden: Bij een onmiddellijke bedreiging van de veiligheid, leegstaande woning, fraude, of weigering om een leveringscontract af te sluiten. De LAC kan ook beslissen om de 10 Ampère minimumlevering in de budgetmeter weg te nemen.

Ondanks de inspanningen die het OCMW doet om contact op te nemen met de klant (huisbezoek, kaartje, telefoon, enz.) komt er vaak geen reactie.  Vaak zijn de klanten ook afwezig op de zitting.  Andere hindernissen zijn: complexiteit (budgetmeter, omschakelen naar commerciële leverancier), misverstanden (energie kan niet afgesloten worden, geen contract bij Eandis, betaling aan vorige leverancier ipv sociale leverancier), meter is onbereikbaar (bij buren, in kelder op slot), privacy (budgetmeter in zicht van iedereen), budgetmeter technisch niet te plaatsen (Gevolg: plaatsing van 10A-stroombegrenzer), schuldinbreng budgetmeter financieel/sociaal niet haalbaar, bewindvoerder (wie? opladen budgetmeter?), betwisting factuurbedrag of schuld (vb defecte meter), huisbaas (huuropzegging bij plaatsing budgetmeter).

Filip Thues van vzw Pendule gaft uitleg over het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). De taak van het FRGE is het verstrekken van goedkope leningen aan particulieren voor structurele, energiebesparende investeringen. Dit gebeurt via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW. In Leuven is dit Pendule. De sociaal zwaksten vormen voor het Fonds een bijzondere doelgroep van particulieren. Naar schatting hebben 24% van de woningen in Vlaanderen geen dakisolatie, 26% geen dubbel glas, 50% geen muurisolatie en 63% geen vloerisolatie. De afbeelding hiernaast geeft een beeld van het energieverlies via deze zones.

Mieke Clymans van het project ‘Energie en armoede’ van Samenlevingsopbouw gaf beleidsaanbevelingen voor de lokale mandatarissen. Samenlevingsopbouw

heeft al meer dan 150 aanbevelingen overgemaakt aan de overheid, onder meer in het rapport "Al ijsberend de winter door... Of warmlopen door sociale energiemaatregelen? Evaluatie van de Sociale

1/2

Openbaredienstverplichtingen Energie".

De vier belangrijke eisen uit de 150 aanbevelingen voor de Vlaamse overheid: Geen budgetmeter zonder minimale levering! Gelijkheidsbeginsel in alle LAC ‘s! Een gegarandeerde en toereikende levering van nutsvoorzieningen! Meer energie in armoedebestrijding! Belangrijk: Op 7 september 2012 werd een

Wijzigingsbesluit Sociale Openbaredienstverplichtingen definitief goedgekeurd, op 16 oktober 2012 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad. Inwerking treding op 26 oktober 2012.

Daarnaast publiceerde samenlevingsopbouw een aantal adviezen:  Noem de Netbeheerder geen sociale leverancier want deze bewoording is verwarrend. Plaats in elke gemeente een Woon-, Water- en Energiewinkel. Stel grenzen aan de hoogte van de waarborg en zet deze op een geblokkeerde rekening. Creëer richtlijnen inzake de betaalplannen van leveranciers. Behoud het gratis aantal kWh want dit is glashelder en geeft zekerheid aan mensen in armoede. Uitbreiding van de categorieën rechthebbenden naar minstens categorieën van vóór juli 2009. Voorzie steeds gegarandeerde minimale levering van minimum 10 ampère – geen naakte budgetmeter. Een aardgasbudgetmeter zonder minimale levering is geen middel in de strijd tegen energiearmoede. Elke oplading van de budgetmeter boven 50 euro naar actief krediet in plaats van schuldafbouw.

Samenlevingsopbouw gaf twee beleidsprioriteiten. Eerste beleidsprioriteit: nooit meer afsluiting van gas , elektriciteit en/of water. De gemeente kan hier het voortouw nemen. In een motie engageert de gemeente zich om de bewoner een recht op energie toe te kennen. Informatie, opvolgen en begeleiden van probleemdossiers van sociale maatregelen en slechte woonkwaliteit, begeleiden premieaanvragen,... De LAC is geen aanhangsel van het OCMW maar verdient de nodige aandacht. Samenlevingsopbouw pleit voor het oprichten van lokale of intergemeentelijke woon-, water- en energiewinkels. Tweede beleidsprioriteit: selectieve woon- en energiepremies. Inzetten op de belangrijkste energiezuinige investeringen: isolatie, beglazing en verwarmingsketels. Bijzondere aandacht moet gaan naar de huurmarkt.

Tot slot vraagt samenlevingsopbouw aandacht voor het  proefproject slimme meters. Voor Vlaams Brabant loopt dit project in Geetbets, Vilvoorde en Leuven. De deelname aan het proefproject is vrijwillig. De plaatsing van de slimme meter tijdens proeffase mag geweigerd worden. Dreigen met afsluiting energie voor wie niet meedoet, kan dus niet! Het is belangrijk dat lokale besturen de betrokken klanten goed informeren.

U kan alle documenten, inclusief de presentaties van de sprekers, downloaden via deze link.