Hervergunning 3M en Indaver: hoe gaat Vlaanderen om met PFOS regulering?

Watervervuiling van 3M versnelt verstrengen

De gemeente Zwijndrecht vroeg op 22 juni een herziening aan van de huidige vergunning van 3M, de fabriek die in het oog van de storm van de PFOS-problematiek staat. De provinciale deputatie is ingegaan op dit verzoek. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek tot 10 augustus. 

Ook Climaxi is van mening dat de huidige vergunning van 3M moet herbekeken worden naar aanleiding van de nieuwe inzichten in de PFOS/PFAS-vervuiling. Tot op de dag van vandaag mag 3M nog steeds beperkte hoeveelheden PFAS en stoffen van deze familie lozen in de Schelde. Deze PFAS zijn minder toxisch maar ze zijn eveneens niet afbreekbaar en schadelijk voor het milieu. In de vergunning wordt aan het bedrijf toegelaten om 40 microgram per liter PFOA-afvalwater te lozen en 30 microgram PFOS. Pas vanaf 1 juli 2022 moet dit zakken naar 1 microgram per liter. De nieuwe inzichten over de schade aan mens en milieu en de technologische mogelijkheden maken een versnelde aanpak mogelijke en noodzakelijk.

Ook ontbrak de vergunning belangrijk advies van Vlaamse diensten. Er was opnieuw geen advies gegeven door AZG (Administratie Zorg en Gezondheid) en ANB (Administratie Natuur en Bos) verleende een negatief advies, dat nadien omgezet werd in een positief advies. 

Climaxi vindt dat een degelijk Milieu-effectenrapport nodig is om de vergunning te herbezien. Daarnaast is het essentieel dat alle diensten hun advies geven en dat we versnelt de strengere lozingsnormen toepassen. 

Luchtvervuiling van Indaver een halt toe roepen

De vergunning van 3M gaat over het lozen van PFAS en PFOS in oppervlakte- en Scheldewater. PFAS en PFOS worden ook verspreid in de lucht door verbranding. Hierbij komt het bedrijf Indaver in het vizier. Indaver is het bedrijf dat grotendeels in handen is van Katoennatie-baas Fernand Huts. Indaver verbrandt de vervuilde gronden op zeer hoge temperaturen. De hoge temperaturen zorgen ervoor dat PFAS en PFOS gedeeltelijk afgebroken worden. De overschotten van de schadelijke stoffen worden afgevangen en geborgen op de site. De borging en verbranding worden nu hervergund. De huidige vergunning verloopt na 20 jaar. Deze nieuwe vergunning is voor onbepaalde duur. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 6 augustus. 


Het is opvallend dat in de aanvraag voor deze vergunning VMM (dienst grondwater en dienst ecologisch toezicht), AZG en Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap opnieuw geen advies geven. 

Trendbreuk in vergunningsbeleid

Climaxi is van mening dat Vlaanderen nu de kans heeft om streng op te treden. De herziening van de vergunning van 3M juichen we toe. Daarnaast is de hervergunning van Indaver ook een kans voor Vlaanderen om strengere normen op te leggen en een eind te maken aan PFOS-vervuiling. Het advies van alle diensten én een duidelijke trendbreuk in het verstrengen van lozing en verbranding dringt zich op. 


Climaxi werkt zelf aan twee bezwaren. Wil je mee bezwaar indienen? Laat iets weten aan katrin@climaxi.be

Wil je zelf bezwaar indienen? Dat kan. Je kan bezwaar in dienen via https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek. Het bezwaar voor 3M vind je terug onder dossiernummer 2021114012 (deadline is 10 augustus 2021). Het bezwaar voor Indaver kan je indienen onder dossiernummer 2021101809 (deadline 6 augustus 2021).