Bourengbos: petitie en wandeling

Er zijn plannen voor houtkap in het Bourengbos, net over de taalgrens in Deux-Acren, bij Geraardsbergen. De houtkap wordt uitgevoerd door Département de la Nature et des Forêts (DNF) en past in hun bosbeheersplannen. Om de 12 jaar wordt het bos vernieuwd. Daarbij sneuvelen ook een aantal oude, sterke en gezonde beuken die een monumentale waarde hebben in het bos.

In het kader van de klimaatcrisis en de rol van volwassen bomen vragen wij de bosbeheerders in Vlaanderen en Wallonië om de bestaande beheersplannen aan te passen en daarbij de ecologische boven de economische motieven te plaatsen.

Daarom vragen we aan de DNF om méér oude beuken te laten staan en om de rij oude beuken in het bovenste deel van het Bourengbos te vrijwaren van kap: de markante bomenrij is een stijlelement in het bos. Bovendien hebben de oude beuken met hun pakweg 150 jaar een cultuurhistorische waarde: die bomen vertellen een heel lang verhaal. Het is een kans om dit unieke levend erfgoed te behouden en te beschermen voor komende generaties. Oude bomen zijn immers niet alleen belangrijk voor heel wat dieren en planten, maar zijn vooral bijzondere getuigen van een vroeger cultuurlandschap.  Groot-Brittannië kent reeds een lange en rijke traditie aan onderzoek en bescherming van oude bomen. Ook in België is dat nodig.

Wij,

vzw Climaxi Z.O.-Vlaanderen,
‘t Uilekot vzw,
Natuurpunt Boven-Dender,
Action Nature,
Rebus vzw

zamelen handtekeningen in om de vraag te steunen.
De petitie loopt via deze link.

Info over de klimaatwandeling op deze link.

---------------------------------------------------------------------------------------
Version française:

Bois de Boureng: pétition et promenade

Il y a des projets d'exploitation forestière dans le Bois de Boureng, juste de l'autre côté de la frontière linguistique à Deux-Acren, près de Geraardsbergen. L'abattage est organisé par le Département de la Nature et des Forêts (DNF) et s'inscrit dans le cadre de leurs plans de gestion forestière. Tous les 12 ans, la forêt est renouvelée. Un certain nombre de vieux hêtres, forts et sains, qui ont une valeur monumentale dans la forêt, seront également abattus.

Dans le contexte de la crise climatique et du rôle des arbres matures, nous demandons aux gestionnaires forestiers de Flandre et de Wallonie d'adapter les plans de gestion existants et de placer les motifs écologiques au-dessus des motifs économiques.

C'est pourquoi nous demandons au DNF de sauvegarder plus de vieux hêtres  et de protéger la rangée de vieux hêtres dans la partie supérieure du Bois de Boureng contre l'abattage : la rangée d'arbres frappants est un élément de style dans la forêt. De plus, à environ 150 ans, les vieux hêtres ont une valeur historico-culturelle : ces arbres racontent une très longue histoire. C'est l'occasion de préserver ce patrimoine vivant unique et de le protéger pour les générations futures. Les vieux arbres ne sont pas seulement importants pour beaucoup d'animaux et de plantes, mais ils sont aussi des témoins exceptionnels d'un paysage culturel antérieur. La Grande-Bretagne a déjà une longue et riche tradition de recherche et de protection des vieux arbres. Cela est également nécessaire en Belgique.

Nous,

vzw Climaxi Z.O.-Vlaanderen,
L'association Uilekot,
Natuurpunt Boven-Dender,
Action Nature,
Rébus vzw

Recueillons des signatures pour soutenir la demande.
La pétition passe par ce lien.

La promenade est une promenade libre: tout info sur ce lien.