Bezwaar vergunningsaanvraag Rebuco op Unal-site G'bergen

Op 8 juli l.l. bezorgden Climaxi vzw, Actiegroep Unal en buurtactiecomité Unal hun bezwaren tegen de vergunningsaanvraag van Rebuco aan het stadsbestuur van Geraardsbergen, met meer dan 440 handtekeningen.

bezwaren unal

Op enkele dagen tijd tekenden zoveel omwonenden en bewoners van Geraardsbergen het bezwaar. Ze zijn niet tevreden met de huidige invulling van de Unal-site en vrezen dat de situatie nog erger wordt. De woongebieden rond de site moeten steeds meer stof-, geur- en lawaaihinder ondergaan, dat door de zware industrie en het bijhorende zwaar vrachtvervoer wordt veroorzaakt.

Het zwaar vrachtvervoer in en rond het stadscentrum neemt toe, met alle negatieve gevolgen vandien: meer luchtvervuiling, verkeerslawaai, mobiliteitsdruk, gevaarlijke verkeerssituaties voor alle andere weggebruikers. Al van heel vroeg in de ochtend donderen de zware vrachtwagens aan en af naar de site, getuigen alle bewoners van de Gaverstraat.

De actievoerders zijn niet tegen (zware) industrie maar vinden dat ze niet op deze plaats thuishoort en dat onze overheid moet inzetten op meer geschikte locaties voor deze bedrijven. Het toekennen van een langdurige vergunning past bovendien niet in het lopende project van Provincie Oost-Vlaanderen voor een nieuwe invulling van de Unal-site zoals uitgewerkt in de startnota "afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen". Een optie in het actuele PRUP is om de site zoveel mogelijk terug te geven aan de natuur en opnieuw in te richten als groenzone. In afwachting van de ruimtelijke keuzes die voor de Unalsite gemaakt worden, is het voorbarig een uitbreiding en nieuwe activiteiten voor een inrichting van zware industrie toe te staan

plan unal

Toekomst Unal
In de huidige maatschappelijke en klimatologische context zou het een beter idee zijn, voor veel meer mensen om de site in te richten als groenzone. Het zou ook de waarde van de omliggende huizen verhogen.

Er zou kunnen voorzien worden in een waterbuffer op de site, die kunstmatig verhoogd is. De afgegraven site kan een capaciteit van ruim 200.000 m3 water bufferen. Dat zou heel wat huizen in en rond de stad beschermen tegen wateroverlast. De huidige overvloedige regenval en de problemen door de plotse wateroverlast, heeft de noodzaak daartoe opnieuw onderstreept.

Unal site

Ook voor het andere water-probleem, het toenemende watertekort, is zo’n waterbuffer nuttig. Enerzijds kan het dan beter in de grond intrekken, zodat het grondwaterpeil kan herstellen. Anderzijds, kan een goed beheer van oppervlaktewater nuttig zijn om tekorten in onze drinkwatervoorziening op te vangen.

Een groenzone met waterbuffer op de Unal-site kan eventueel ook aangevuld worden met zachte recreatie, zodat mensen er kunnen vertoeven. Volgens een planvoorstel in het Prup met een voetgangers- en fietsbrug om de verbinding te maken naar het stadscentrum toe.


Wim Schrever